Duurzaamheid is de laatste jaren een veelvoorkomend, veelgebruikt en tevens breed begrip. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie rondom het begrip en iedereen draagt dan ook op zijn/haar manier bij aan het verduurzamen van de wereld. Binnen SDK Vastgoed dragen we hier op ónze manier ook zoveel mogelijk aan bij. We streven naar een verdere reductie van energieverbruik en beheersing van de uitstoot van CO2.

Als SDK Vastgoed voelen we ons verantwoordelijk voor de leefomgeving van morgen. Het verduurzamen hiervan is dan ook een speerpunt van onze organisatie. Gebiedsontwikkeling is groot en complex en biedt mogelijkheden om aan een duurzamere toekomst te bouwen. We zoeken, samen met onze partners, naar innovatieve oplossingen. We willen de negatieve impact van het klimaat op onze gebieden tot een minimum terug brengen en deze toekomstbestendig maken.

Duurzaamheid binnen projecten

Niet alleen de impact van een project op de omgeving wordt te allen tijden nauwkeurig bekeken, maar ook welke meerwaarde op gebied van duurzaamheid gecreëerd kan worden. Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw en dus eisen waar SDK Vastgoed zich aan moet houden. We hebben afscheid genomen van de energie prestatie coëfficiënt (EPC) en plaats gemaakt voor de nieuwe eisen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG). Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar. Als SDK Vastgoed hebben we het voortouw genomen op de invoering van dit systeem en besloten om met project Nieuw Bergen in Eindhoven (start ontwikkeling 2017, bouw gestart begin 2023), voorafgaand aan voorgenoemde ingangsdatum, reeds aan deze regelgeving te gaan voldoen. Daarnaast geldt ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die ons verplicht tot het maken van duurzame keuzes in onze processen en materialisatie.

SDK Vastgoed kijkt, als onderdeel van het VolkerWessels-concern, in haar Corporate Social Responsibility-beleid naar 4 aspecten:

  • Naleving: wat vraagt de markt?
  • Onderscheid: hoe kunnen we ons duurzaam onderscheiden?
  • Intern: welke mogelijkheden liggen er binnen onze bedrijfsvoering?
  • Extern: welke mogelijkheden liggen er in de markt?

Toekomstbeeld SDK Vastgoed

We dragen met onze ontwikkelingen bij aan een toekomst waarin we graag willen wonen, werken en leven. We streven ernaar onze voetafdruk m.b.t. uitstoot CO2, het gebruik van schadelijke stoffen, de aantasting van natuurlijke systemen en de erosie van vertrouwen in klimaatdoelstellingen te beperken. Daarnaast willen we een voorbeeld zijn van het laten samengaan van onze “license to operate” met de noodzakelijke economische belangen.

Voorbeeld huidige ontwikkeling

  • Nieuw Bergen te Eindhoven

Deze ontwikkeling heeft o.a. aandacht voor zichtbare duurzaamheid en groen. In samenspraak met de bewonersvereniging is gekozen voor veel “shared space”, wat zorgt voor een goed woon- en leefmilieu. Zo voegen we ruim 3.200 m2 nieuw groen toe aan een stadsdeel wat voorheen vooral bestond uit verhardingen t.b.v. parkeren. In de gezochte combinatie met de architect was het doel te komen tot een duurzame verdichting van steden. Dit wordt hier dus letterlijk toegepast. De schuine gevel- en dakvlakken zijn uitermate geschikt voor plaatsing van zonnepanelen en groendaken. E.e.a. heeft een aanzienlijke energiebesparing tot resultaat en draagt bij aan het voorkomen van oververhitting van de Eindhovense binnenstad. En vooroplopend aan de wet en regelgeving is er in het ontwerp al rekening gehouden met de BENG regelgeving.

CO2-emissie 2022 en reductie

SDK Vastgoed wil inzicht geven in haar CSR-doelstellingen door een heldere en transparante verantwoording over haar CO2-emissie te verschaffen en hierover zowel in- als extern te rapporteren.

De CO2-emissie van SDK Vastgoed is in 2022 uitgekomen op een totaal van 88 ton CO2 (2021: 93 ton CO2). De afname van de absolute waarde is enerzijds het gevolg van de keuze om alleen nog groene stroom (géén CO2 uitstoot) af te nemen, anderzijds is er in het najaar van 2022 een nieuwe “full-electric” kantoorlocatie betrokken, Tevens is de verkleuring van het wagenpark naar volledig elektrisch in volle gang. SDK Vastgoed wil dat eind 2023 minimaal 50% van het wagenpark volledig elektrisch is zodat we onze doelstellingen voor de CO2 reductie blijven behalen. Tevens vergaderen wij zoveel mogelijk digitaal waardoor er minder kilometers worden gereden.

Maatregelen

In 2022 heeft SDK Vastgoed zich ingezet om de CO2-emissie verder te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

  • Nieuwe “full-electric” kantoorlocatie betrokken op Strijp-S. Door alleen afname van groene stroom vindt er geen conversie naar CO2 plaats.
  • Steeds meer digitale en dus minder fysieke communicatie richting consumenten en stakeholders.
  • Er wordt zeer actief gestuurd op de aanschaf van energielabel A- of B-leaseauto’s en volledige inzet op minimaal stekkerhybride, maar het liefst volledig elektrische auto’s. Door brede introductie van volledig elektrische modellen door autofabrikanten is er een sterke verruiming van de keuzemogelijkheden vanuit VolkerWessels voor deze volledig elektrische voertuigen, en is het nu mogelijk is om daadwerkelijk een economisch verantwoorde keuze te maken voor volledig elektrisch rijden.
  • Het aandeel volledig elektrische auto’s willen we voor eind 2023 op 50% of meer van het totaal.

Voor de volledige publicaties inzake duurzaamheid 2022 (en eerder) van VolkerWessels klik hier.

In een altijd in beweging zijnde vastgoedsector nemen we onze rol in de voorhoede. Als betrouwbare partner met lef en een eigenwijs randje. Economisch en maatschappelijk verantwoorde gebiedsontwikkeling, waarbij het altijd gaat om de totale ruimtelijke opgave. Met de hoogst haalbare toegevoegde waarde voor gebruikers én omgeving, transformeren we gebieden tot leefplekken van de toekomst.